شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ شهيد دکتر مصطفي چمران خدايا مرا به خاطر گناهاني که در طول روز با هزاران قدرت عقل"توجيهشان"مي‌کنم ببخش!‏ https://t.me/MOBALEGHANENOR
براي علو درجاتشان فاتحه مع الصلوات
mp3 player شوکر
*-عشق الهي*
رتبه 69
27 برگزیده
2194 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top