سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دنیاوزندگانی ازنگاه قرآن

 

درقرآن مجیدازدنیاوزندگانی دنیا با تعبیرات مختلفی یادگردیده وانسانها راازاقبال به آن وغفالدبرابرآن حذرداشته است،ازجمله:

»دنیا،عارضی است.(عرض الحیاة الدنیا)
»دنیا،بازیچه است(ومالحیاةالدنیاالالعب ولهو)

»دنیا،اندک وناچیز است(ومامتاع الحیاةالدنیافی الاخرة الاقلیل)

  »زندگی دنیا،مایه ی غرورواغفال است(ومالحیاةالدنیا الامتاع الغرور)

»زندگی دنیا،برای کفارجلوه دارد.(زین للذین کفرواالحیاةالدنیا)

»مال وفرزند،جلوه های دنیا هستند.(المال والبنون زینة الحیاة الدنیا)

»دنیا،غنچه ای است که برای هیچ کس گل نمیشود.(زهرة الحیاة الدنیا)

»چراآخرت رابه دنیامیفروشید؟(اشتروالحیاة الدنیا بالاخره)

»چرابه دنیای فانی ومحدود،راضی می شوید؟(ارضیتم بالحیاة الدنیا)

»چرابه دنیای کوچک و زودگذرشاد میگردید؟(فرحوا بالحیاةالدنیا)

»چرادنیارابه آخرت ترجیح میدهید؟یستحبون الحیاةالدنیاعلی الاخره)

»چرابه دنیاداران خیره میشوید؟(لاتمدن عینیکالی مامتعنا به)

»چرافقط به دنیا فکر میکنید؟(لم یردالالحیاة الدنیا)

»آیادنیاگرایان نمیدانند که جایگاهشان دوزخ است؟(وآثرالحیاةالدنیا،فان الجحیم هی المأوا)

البته این همه هشداربرای کنترل مردم دنیاگراست وآنچه درآیات وروایات انتقادشده،ازدنیاپرستی،آخرت فروشی ،غافل شدن،سرمست شدن وحق فقرارا ندادن است،ولی اگر افرادی درچهارچوب عدل وانصاف سراغ دنیا بروندوازکمالات دیگروآخرت غافل نشوند وحق محرومان رااداکنند ودرتحصیل دنیایامصرف آن ظلم نکنند ،این گونه مال ودنیا فضل ورحمت الهی است.

 

برای دسترسی به صفحا اصلی اینجا کلیک کنید

 

 
تاریخ : دوشنبه 89/12/2 | 8:46 صبح | نویسنده : عشق الهی | نظر

  • paper | کورالین | آریس باکس