سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

خدایا بهاررابفرست.....

امسال قراراست دوباره بهار نشود؟
امسال قراراست فروردین بیاید و برود وبازهم هیچی؟
قراراست(حول)بخوانیم به (احسن)نرسیم؟
همین سال قبل مگر قرارنبود؟
مگرقرارنشدکه این دفعه بهارشود؟
سال قبلش چطور؟سال قبل تر؟
مگر قرارنبودکه زمستان برود؟
چراپس هنوز بهار نیامده؟
چراهرسال دعا میکنیم وآمین میگوییم وبهار نمی آید؟
چراشاخه هاجوانه میزنند ،اما نو نیستند؟
درختان سرسبز میشوند ،اماطراوت ندارند؟
آسمان میبارد، اماآرام نمیشود؟
چرازمین میبخشد،امابرکت ندارد؟
قراراست زمستان چقدر طول بکشد؟
100سال دیگر؟200 سال دیگر؟900 سال دیگر؟
امسال میخواهم جوردیگری دعاکنم.
بااجازتون دیگر حول نمیخوانم.امسال لحظه تحویل،شب قدر، عاشورا،تاسوعا، فاطمیه و...
دعایم فقط برای آمدن بهار است وبس!خدایا بلا وگرفتاری زیادشده وپرده کناررفته است.خداجان زمین تنگ شده وآسمان ازدادن نعمت خودداری میکند.
خدایا درسختی ها وآسودگی های زندگی به درگاه توپناه می آوریم وشکوه هایمان را به تومیگوییم.
پرروردگارا،درودفرست برمحمدوآل اوکه فرمانبرداریشان را برماواجب کردی ومنزلت ومقامشان رابه ماشناساندی.
خدایا بهاررا بفرست.....
تاریخ : جمعه 89/12/27 | 4:30 عصر | نویسنده : عشق الهی | نظر

  • paper | کورالین | آریس باکس