شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ علامه حسن زاده آملي به جاي اينکه " عـابـد" باشي، " عـَبد" بـاش ! شـيطان هم قريب به 6000سـال عبـادت کرد، عـابـد شد، اما "عـَبـد " نـشد ... تــا عـَبـد نـشوي، عبادتت سـودي به حالت نـدارد؛ عـَبد بودن يعني: ببـين خدايت چه ميخـواهد، نه دلت..
احسنت@};-
جمله عجيب و بسيار درستي است
ساعت دماسنج
*-عشق الهي*
رتبه 69
27 برگزیده
2194 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top