سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سلام خدمت شما بزرگواران
باتوجه به اینکه امروز پنج شنبه و فردا جمعه هست برای فردایتان برنامه ریزی کرده اید؟
بزرگترهای ما برای روز جمعه یک چیزی را خیلی سفارش کرده اند و گفته اند:عجب مسلمان عجیب غریبی است آن
کسی که هم چین روز عزیزی کارو بار خودش را برای دینش کنار نگذارد.دوباره با دین و خدا و رسولش قول و قرار نگذارد.درباره دینش فکر نکند!
کتاب نخواند!سوال نکند!با نظرات دوتا اندیشمند جدید آشنا نشود! دارند میگویند همین یک روز بیا و هرقدر توانستی و فرصت کردی وقتی برای دینت بگذار!هرچه بیشتر بهتر!
برای اعتقادت...برای بیشتر کردن سرمایه دینی و معنویت!اعمال و عباداتت را به جا بیاور!
اما کافی نیست...
چقدر درباره اش فکر میکنی؟
چقدر سوال برایت پیش می آید؟
از فتواها وگفته های مرجعت خبر داری؟ اصلا مرجع داری؟ یا از آن دسته از آدم هایی هستی که میگویی من خودم از خودم تقلید می کنم؟مگر عقل ندارم؟
در جواب سوال شما باید گفت اول:عقل عقلا ملاک هست نه عقل  من و شما! در ثانی بترسیم از آن روزی که به ما بگویند چون مرجع تقلید نداشتی تمام اعمالت
باطل شده! تمام اعمالت! حتی آن عملی که روش حساب باز کرده بودیم...!!!
اصلا ازاین جور سوال ها به ذهنت میرسد؟؟؟ یا اینطور بیان کنم اصلا سوالی تو این مایه ها به ذهنت میرسد؟حال چقدر به دنبالش میروی؟
برخی دیگر هستند که با رساله آشنایی دارند...خب؟ چند بار آن را باز کرده ای؟ از فتواها وگفته های جدید مرجعت خبر داری؟
اصلا غیر از رساله اش چیز دیگری از او خوانده ای؟ باچند نفر اندیشمند فهیم در حوزه دین آشنا هستی؟ از این همه کتاب ومقاله درباره دین چندتایش تا به حال به چشمت
خورده است؟
جمعه وقت همین کارهاست.همه چیز با هم!هم عبادت...هم فکر و هم یاد گرفتن!
یادت باشد باید هر روز نوتر و پر تر شوی!
دعا در حق دیگران علی الخصوص نویسنده این متن را هم فراموش نفرمایید.
درپناه حق باشید
یاعلی

دسترسی به صفحه اصلی
تاریخ : پنج شنبه 92/3/9 | 7:36 صبح | نویسنده : عشق الهی | نظر

  • paper | کورالین | آریس باکس