سفارش تبلیغ
صبا ویژن

                                                آمادگی رزمی،ضرورت جامعه اسلامی
واعدوا لهم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به....(انفال60)
وبرای(آمادگی مقابله بادشمنان،هرچه میتوانید از نیرو واسبان سواری فراهم کنید تادشمن خداودشمن خودتان ونیز(دشمنانی)غیراز اینانراکه شما آنان را نمیشناسید،ولی خداوند آنهارا میشناسد،به وسیله آن بترسانید،ودرراه خدا(وتقویت بنیه ی دفاعی اسلام)هرچه انفاق کنید،پاداش کامل آن به شما می رسد وبه شماستم نخواهدشد.
»این آیه دستورآماده باش همه جانبه ی مسلمانان دربرابر دشمنان وتهیه هرنوع سلاح ،امکانات،وسایل وشیوه های تبلیغی حتی شعار وسرود را میدهدکه رعایت این دستورات ،سبب هراس کفار ازنیروی رزمی مسلمانان میشود.
»پیامبرصلی الله علیه وآله وقتی با خبرشد که در یمن اسلحه جدیدی ساخته شده،شخصی را برای تهیه ی آن به یمن فرستاد.ازآن حضرت نقل شده است که بایک تیر ،3نفربه بهشت میروند:سازنده ی ‌آن،آماده کننده وتیرانداز.

»در اسلام،مسابقات تیراندزی واسب سواری وبردوباخت درآنها جایز شمرده شده است تاآمادگی رزمی ایجاد شود.
»ضمیر(لهم)به کفار وکسانی که درآیه قبل مطرح بودندوبیم خیانتشان میرفت برمیگردد.یعنی دربرابر دشمن که همواره احتمال خیانت او حتی درصورت عهد وپیمان میرود،آماده باشید.
منبع:دقایقی باقرآن(محسن قرائتی)

پی نوشت:من در تعجبم که چرا افراد جامعه ی اسلامی اکثراوقات، این قبیل آیات  رابه آقایان برمیگردانند؟
به راستی چرا خانم ها نباید دراین امور شرکت کنند؟ چرانباید آمادگی رزمی وتوانایی وقدرت بدنی خودرا بالا ببرند؟واقعا چرا بیشترآقایان به این مسایل اهمیت بیشتری میدهند درصورتیکه خانم ها به آن محتاج ترند؟؟؟واقعا چرا؟؟؟
تاریخ : جمعه 89/12/20 | 9:26 صبح | نویسنده : عشق الهی | نظر

  • paper | کورالین | آریس باکس