سفارش تبلیغ
صبا ویژن


ترجمه وصیت نامه حضرت علی علیه السلام :


شما را به ترس از خدا سفارش می‏کنم به دنیا روی نیاورید، گرچه به سراغ شما آید، 

و بر آنچه ازدنیا از دست می‏دهید اندوهناک مباشید، حق را بگویید، و برای پاداش الهی عمل کنید. 

  دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.

شما را، و تمام فرزندان و خاندانم را، و کسانی را که این وصیت به آنها می‏رسد، 

به ترس از خدا، و نظم در امور زندگی، و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش می‏کنم، 

زیرا من از جد شما پیامبر (ص) شنیدم که می‏گفت: 

(اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه یکسان برتر است.) 

خدا را! خدا را! درباره یتیمان، نکند آنان گاهی سیر و گاه گرسنه بمانند، وحقوقشان ضایع گردد. 

خدا را! خدا را! درباره همسایگان، حقوقشان را رعایت کنید که وصیت پیامبر (ص) شماست، 

همواره به خوش رفتاری با همسایگان سفارش می‏کرد تا آنجا که گمان بردیم برای آنان ارثی معین خواهد کرد. 

خدا را! خدا را! درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی گیرند. 

خدا را! خدا را! درباره نماز همانا که ستون دین شماست. 

خدا را! خدا را! درباره خانه خدا، تا هستید آن را خالی مگذارید، زیرا اگر کعبه خالی شود مهلت داده نمی‏شوید. 

خدا را! خدا را! درباره جهاد با اموال و جانها و زبانهای خویش در راه خدا. 

بر شما باد به پیوستن با یکدیگر، و بخشش همدیگر، 

مبادا از هم روی گردانید، و پیوند دوستی را از بین ببرید،

امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید که بدان دشمنان بر شما مسلط می‏گرداند، 

آنگاه هر چه خدا را بخوانید جواب ندهد. 

(سپس فرمود).

سفارش به رعایت مقررات عدالت در قصاص

ای فرزندان عبدالمطلب: مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید و بگویید: 

امیر مومنان کشته شد، بدانید جز کشنده من کسی دیگر نباید کشته شود. 

درست بنگرید! اگر من از ضربت او مردم، او را تنها یک ضربت بزنید، 

و دست و پا و دیگر اعضای او را مبرید، من از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود: 

(بپرهیزید از بریدن اعضای مرده، هر چند سگ دیوانه باشد.)
تاریخ : چهارشنبه 97/3/16 | 12:49 عصر | نویسنده : عشق الهی | نظر

  • paper | کورالین | آریس باکس